.תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד, מטעמי נוחות בלבד ההסכם נכתב בלשון זכר. 
אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או פרטי בתכנים, בעיצוב או בכל זכות יוצרים וקניין רוחני מכל סוג שהוא, נמצא באתר, באשר הוא שייך באופן בלעדי ל Henika. 

הסכמת המשתמש לתנאים: השימוש באתר מותנה בהתחייבות המשתמש למלא אחר כל התנאים הכלולים בהסכם.
מסיבה זו אנו מבקשים ממך לקרוא בעיון את כל התנאים.

אם מכל סיבה שהיא אינך מסכים לקבל על עצמך את ההתחייבות לנהוג על פי כל התנאים, אנא אל תשתמש בשירותיו, השימוש באתר יחשב כהסכמה חד משמעית מצידך לפעול בהתאם לתנאים, לרבות השינויים שעשויים לחול בהם מעת לעת, כפי שיובאו לידיעתך באמצעות האתר. 

אחריות מפעילי האתר:
החברה אחראית אך ורק להתחייבויות המפורשות שניתנו על ידה בהסכם זה. 

התחייבות הגולש: אני מתחייב בזאת לכבד את זכויות היוצרים ואת זכויות הקניין הרוחני של האתר, בעליו, מפעיליו והחברה, בקשר לכל תוכן, טיפ, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה תמונה או כל חומר אחר שמתפרסם באתר ו/או קשור לפיתוח האתר ולהפעלתו. ברור לי שכל הזכויות הללו שייכות ללא כל סייג לחברה וכי כל שימוש בהם, שלא במסגרת השימושים המוצעים ע"י האתר, חייב לקבל הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, מהחברה. 

כל התמונות ללא יוצא מן הכלל הן בעלות זכויות מלאות של בעלי האתר Henika.
אין להעתיק בשום מקרה תמונות מהאתר.
ניתן ואף רצוי לקשר אתרי אינטרנט תוך מתן קרדיט מלא לאתר Henika.

Henika, חרף מאמציה ואמצעי האבטחה שבהם היא נוקטת, לא יכולה לערוב לכך שפרטים אישיים של המשתמשים, שלא נועדו לפרסום פומבי באתר, אכן יהיו חסינים בפני חדירות של צדדים שלישיים לאתר. לאור האמור לעיל, החברה מבהירה בזאת שלא תפצה את המשתמשים על כל נזק אפשרי שעלול להגרם להם, אם ייגרם, עקב סיבה זו. 

המשתמש מוותר בזאת מראש על כל זכות מכל סוג שהוא לבוא בטענות, דרישות או תביעות כלפי החברה בשל הפרת התנאים ע"י מי ממשתמשי האתר. 

החברה לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן למידע שמצוי באתרים המקושרים לאתר באמצעות קישוריות. במידה ויהיה באתרים אלה מידע לא הולם או פוגע במשתמשי Henika , החברה תפעל לפי שיקול דעתה כדי לתקן או למנוע את הפגיעה. 

החברה רשאית לשנות, להקפיא זמנית או להפסיק כליל את כל פעילות האתר, או חלקים הימנו, כמו גם להעביר את כל האתר, או חלקים הימנו, לבעלות אחרת, ללא הודעה מוקדמת למשתמשים. במקרה מעין זה הנהלת החברה תוכל להעביר את כל זכויותיה, או חלק מזכויותיה באתר, לצד ג' מבלי שלמשתמשים תהיה זכות לערער על החלטות אלו ומבלי שתהא לחברה או למנהליה חבות כלשהי כלפי המשתמשים ו/או צד ג' כלשהו. 

מוסכם עלי שהחברה תהיה רשאית וזכאית להשעות או להפסיק את השירות הניתן לי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל הודעה מראש ומבלי שיהיה עליה לנמק את החלטתה. החברה גם תהיה זכאית לתבוע אותי על כל נזק ישיר או עקיף שיגרם לה, לצד ג', או למי מהמשתמשים בשירותי האתר עקב הפרת הסכם זה על ידי. בכל מקרה לא תהיה לי כל זכות לתבוע את החברה על החלטתה להשעות או להפסיק את השירות הניתן לי ע"י האתר. 

אני מודע לסכנות האורבות למשתמשים באתרים באינטרנט, אי לכך אני לוקח על עצמי מראש את מלוא האחריות לכל פגיעה, נזק או הפסד מכל סוג שהוא, שעלולים להיגרם לי עקב השימוש בשירותי אתר זה. יתר על כן, כדי להסיר כל ספק, אני מצהיר בזאת שלא תהיינה לי כל טענות, מענות ותביעות כלפי החברה, מנהליה ועובדיה, אם אפגע ו/או יגרמו לי נזקים או הפסדים מכל סוג שהוא עקב השימוש בשירותי האתר. 

אני מביע בזאת את הסכמתי המלאה לקבל מהחברה דואר אלקטרוני הנוגע לפעילותי באתר, לפעילות של האתר (לרבות הודעות על שיפורים, שינויים ו/או הפסקות יזומות בשירות), וכן הודעות על מבצעים מיוחדים של האתר, ביוזמתו או בשיתוף עם גורמים אחרים - מסחריים ואחרים.